Wolontariat

Program szkolnego wolontariatu w Społecznym Gimnazjum Waldorfskim nr 31 w Warszawie
 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”


Jan Paweł II

Przesłanie Papieża na zakończenie
Międzynarodowego Roku Wolontariatu

 

 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

 

Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.


Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

 

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

Cele programu

 

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia
 • Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowe
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej


Środowisko szkolne

 

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej
 • Działania szkolnego klubu CARITAS
 • Praca w Oratorium ul. Karolkowa 49 (przy parafii)
 • Pomoc przy organizowanie kiermaszy i zbiórek charytatywnych
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 • Przeprowadzanie okolicznościowych akcji plakatowych

 

Środowisko pozaszkolne

 • Opieka nad zabytkami, pomnikami, cmentarzami
 • Współpraca ze schroniskami dla zwierząt
 • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne
 • Pomoc w Oratorium ul. Karolkowa49 (przy parafii św. Klemensa)

 

System rekrutacji

 

 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu
 • Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu
 • Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu
 • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego
 • Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego

 

Prawa wolontariusza

 

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego
 • Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy
 • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą
 • Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego


Obowiązki wolontariusza

 

 • Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie
 • Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:


- Zasada utrzymywania porządku w klasie
- Zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
- Zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
- Zasada troski o los słabszych
- Zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

 

Cechy wolontariusza

 

 • Dużo optymizmu i chęć do działania
 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • Odwaga, empatia i otwartość
 • Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • Kultura osobista

 

Kodeks etyczny wolontariusza


Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.

 

Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 29 maja 2003 r.

 

http://www.wolontariat.org.pl/